Vrijspraak bezit kinderporno

Onlangs werd een cliënt van mr. J.E. (Justin) Kötter door de rechtbank vrijgesproken van het bezitten van een grote hoeveelheid kinderpornografie. Deze cliënt werd in eerste instantie aangehouden in verband met verschillende zedenfeiten. Het onderzoeksteam van de politie onderzocht na de aanhouding van cliënt verschillende gegevensdragers, zoals telefoons en laptops. Volgens het onderzoeksteam zou cliënt ongeveer 1500 bestanden kinderporno in het bezit hebben gehad.

Op het eerste gezicht leek de zaak zo klaar als een klontje, maar na nauwkeurige bestudering van het dossier was mij een andere mening toegedaan.

Uit het dossier viel op te maken dat bij het onderzoeksteam het vermoeden bestond dat een deel van de kinderporno door de door het onderzoeksteam gebruikte software onterecht als accessible was aangemerkt. Dit houdt – kort gezegd – in dat het voor het onderzoeksteam van de politie niet duidelijk was of mijn cliënt daadwerkelijk de beschikking had over de bestanden.

In bezit hebben van kinderporno

Uit vaste rechtspraak volgt dat degene op wiens harde schijf dan wel andere gegevensdragers kinderporno is aangetroffen, strafbaar is wegens het opzettelijk in bezit hebben van deze kinderporno, indien hij/zij zich bewust is van de aanwezigheid van de bestanden, hierover beschikkingsmacht heeft gehad en de bedoeling had ze in het bezit te hebben.

Om aan te nemen dat een persoon daadwerkelijk de beschikking had over de kinderporno, is het van essentieel belang dat de kinderporno toegankelijk was voor desbetreffende persoon. Dit betekent dat men de bestanden kan openen dan wel benaderen.

In een strafzaak moeten de kinderpornografische afbeeldingen door de officier van justitie worden omschreven. In de praktijk houdt dit in dat de officier van justitie op de tenlastelegging in de dagvaarding zo feitelijk mogelijk omschrijft wat er te zien is op de verschillende bestanden.

U kunt zich wellicht voorstellen dat het omschrijven én uitschrijven van bijna 1500 afbeeldingen – grootschalige kinderporno – monnikenwerk is. Dit maakt dat ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad in zijn rechtspraak (zie bijv. dit arrest) heeft aangegeven dat de officier van justitie kan volstaan met het beschrijven van een beperkte selectie van (representatieve) bestanden. In de zaak van mijn cliënt had de officier van justitie eveneens een selectie gemaakt van de bestanden en deze beschreven in de dagvaarding.

Accessible of niet-accessible?

Op dat moment ligt wel de vraag voor of mijn cliënt wel daadwerkelijk schuldig kan worden bevonden aan het daadwerkelijk bezitten van die omschreven kinderpornografische bestanden op de in de dagvaarding genoemde datum. Mijns inziens kon dit niet worden vastgesteld en zou cliënt derhalve moeten worden vrijgesproken. 

Zoals aangegeven, stelde het onderzoeksteam dat een gedeelte van de kinderporno onterecht als accessible was aangemerkt. Niet was door het onderzoeksteam gesteld welke foto’s wel of niet-accessible waren, zodat dit evenmin kon worden vastgesteld ten aanzien van de afbeeldingen die aan cliënt werden verweten in de dagvaarding. Dit maakte, mijns inziens, dat niet wettig en overtuigend kon worden bewezen dat cliënt op in de dagvaarding genoemde datum over de omschreven kinderpornografische bestanden beschikte.

Vrijspraak bezit kinderporno

De rechtbank deelde mijn standpunt en sprak cliënt vrij voor het bezitten van kinderporno. De ervaring leert dat men veelal zijn of haar zegje klaar heeft over verdachten in zedenzaken. Het is wel van belang om te realiseren dat eenieder die gebruik maakt van het internet, en dat zijn wij tegenwoordig veelal allemaal, te maken kan krijgen met een onbedoelde én ongewenste situatie waarin men al snel de schijn tegen heeft.


In de praktijk blijkt dat het, bijvoorbeeld bij het surfen op het internet, goed wel mogelijk is dat men (onbedoeld) kinderpornografische afbeeldingen dan wel video’s ‘binnensleept’ op de gebruikte gegevensdragers, zoals computers en telefoons.
Als de computer of telefoon op dat moment door de politie – om welke reden dan ook – wordt onderzocht, bestaat de kans dat men beschuldigd wordt van het in bezit hebben van kinderporno. Plots zit men dan op het verdachtenbankje.

Heeft u te maken met een hiervoor omschreven situatie? Neem dan gerust contact met mij op.

Lees via deze link meer over bewijs in zedenzaken.

Lees ook