Strafbeschikking voor overtreden van ‘coronaregels’

groep studenten

Dit paasweekeinde zijn 1800 mensen beboet voor het overtreden van de ‘coronaregels’. Kort gezegd houdt dit in dat men met drie of meer personen bij elkaar kwam en daarbij geen 1,5 meter afstand hield. Een boete die hiervoor wordt opgelegd bedraagt bij 13 t/m 17-jarigen €95,00 en bij volwassenen €390,00. Deze boete is eigenlijk geen ‘échte’ boete, zoals wanneer u een keer door rood rijdt, maar het betreft een strafbeschikking. Een strafbeschikking voor het overtreden van de coronaregels kan grote gevolgen hebben voor uw toekomst, nu deze op uw justitiële documentatie (strafblad) komt te staan. In deze blog vertelt mr. J.E. (Justin) Kötter u wat gedaan kan worden tegen deze strafbeschikking.

De ‘coronaregels’

In bijna elke gemeente wordt met strafrechtelijke sancties gehandhaafd op de regels die er op dit moment zijn ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19).

Kort gezegd mag u zich in de publieke ruimte bevinden met maximaal drie personen. U dient minimaal 1,5 meter afstand te houden. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen nog wel gewoon samen buiten spelen. Ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Georganiseerde bijeenkomsten zijn verboden.

Bron: Rijksoverheid

Horecaondernemers, casino’s en ondernemers met een ‘contactberoep’, zoals kappers en nagelstudio’s dienen de zaak gesloten te houden. Als zij dit niet doen, wordt de onderneming gesloten en kunnen er zware financiële sancties volgen. Ondernemers van zaken die wel open mogen blijven (zoals supermarkten), moeten maatregelen nemen zodat bezoekers van hun winkel 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Houden zij zich niet aan de noodverordening, dan wordt hun zaak alsnog gesloten.

Gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie hebben aangegeven streng te zullen handhaven. Op de website van de politie wordt aangegeven dat er in beginsel nog wel plaats is voor een eerste waarschuwing. Verder wordt op de website van de politie aangegeven dat de boetes (strafbeschikkingen) voor 13 t/m 17-jarigen € 95,00 zullen bedragen. Bij personen van 18 jaar en ouder zal een boete van € 390,00 volgen.

Verschillende (lokale) media melden ondertussen dat sprake is van een ‘bonnenregen’ voor zogenaamde corona-overtreders. Met name in de nachtelijke uren worden er blijkbaar veel strafbeschikkingen uitgeschreven voor het overtreden van de coronaregels. Het gaat hierbij dan veelal om strafbeschikkingen voor samenkomsten en voor samenscholen in combinatie met het niet voldoen aan de minimale afstand.

De strafbeschikking voor het overtreden van coronaregels

Ondertussen heb ik met meerdere personen gesproken die een strafbeschikking voor het overtreden van coronaregels hebben gekregen. Het valt op dat bij de handhavers geen ruimte bestaat voor een waarschuwing.

Er wordt onmiddellijk gehandhaafd – ook als sprake is van een genuanceerde situatie – en er wordt niet afgeweken van de regels. Verder valt mij op dat de opgelegde geldboetes in de strafbeschikkingen hoger zijn dan de bedragen die staan op de website van de politie.

Het kan zeker raadzaam zijn om de strafbeschikking niet te voldoen. Het accepteren van de strafbeschikking kan zeer grote negatieve gevolgen hebben voor uw toekomst. Er bestaat voor u de mogelijkheid om in verzet te gaan. Hierdoor kunt u alsnog uw verhaal doen. In deze blog licht ik dit verder toe.

De officier van justitie heeft, met de strafbeschikking in de hand, de mogelijkheid om minder ernstige strafbare feiten snel af te doen. Zoals hiervoor opgemerkt, doet de officier van justitie (het Openbaar Ministerie) ook bij samenkomsten en samenscholing de zaken af met een strafbeschikking.

De officier van justitie kan in de strafbeschikking een aantal straffen en/of maatregelen opleggen, te denken aan een taakstraf, een geldboete, een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, onttrekking van goederen aan het verkeer en een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding.

Dit alles kan dus middels een strafbeschikking aan u worden opgelegd zonder dat er een rechter is die beoordeeld of dit juridisch gezien juist is.

Heb ik nu een strafblad?

De strafbeschikking wordt vaak gezien als een boete. Eenmaal betaald denkt men regelmatig dat alles achter de rug is. Dit is niet het geval! De strafbeschikking is geen boete en het voldoen van de strafbeschikking kan grote negatieve en onzekere gevolgen hebben voor uw toekomst.

Na het accepteren en voldoen van de strafbeschikking volgt er een aantekening op uw justitiële documentatie (JD). In het algemeen spraakgebruik wordt de justitiële documentatie ook wel aangeduid strafblad. Met andere woorden: u hebt een aantekening op uw strafblad.

Op dat moment is het goed mogelijk dat u problemen gaat ondervinden bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het is daarom goed om te beseffen dat door het enkel voldoen van het bedrag niet altijd alles ‘achter de rug’ is. U kunt ook na het voldoen van de strafbeschikking nadelige gevolgen ondervinden van de strafbeschikking.

Niet eens met de strafbeschikking voor overtreden coronaregels?

Bent u het niet eens met de strafbeschikking, dan kunt u verzet instellen bij de officier van justitie. Let op: u dient het verzet in te stellen binnen de in de strafbeschikking genoemde termijn én u dient de strafbeschikking niet te betalen.

In de strafbeschikking staat opgenomen hoe u verzet dient in te stellen tegen de strafbeschikking. Het is belangrijk dat u bij het instellen van verzet een kopie van de strafbeschikking verstrekt of een nauwkeurige aanduiding van de strafbeschikking waartegen het verzet zich richt. Vermeld in ieder geval uw naam, het CJIB-nummer en de dagtekening van de strafbeschikking en de instantie die de strafbeschikking heeft uitgevaardigd. Verder dient u een adres op te geven waar mededelingen over de strafzaak naar toe kunnen worden gezonden. Het verzetschrift moet zijn voorzien van een dagtekening en uw handtekening.

Verder is de motivering van uw verzet van belang. In het verzetschrift kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met de strafbeschikking.

Zoals hiervoor uiteengezet kan de strafbeschikking grote (negatieve) gevolgen hebben voor uw toekomst. Het is daarom zeker raadzaam om u te laten bijstaan door een advocaat. Voor advies kunt u contact opnemen met onze advocaten.

Wat gebeurt er na het verzet tegen de strafbeschikking?

Door het verzet tegen de strafbeschikking voor het overtreden van de coronaregels wordt de tenuitvoerlegging van de straf die is opgenomen in de strafbeschikking (tijdelijk) stopgezet, tenzij de officier van justitie van mening is dat het verzet te laat is ingesteld.

Na het instellen van het verzet, kan de officier van justitie verschillende beslissingen nemen.

Allereerst kan de officier van justitie de strafbeschikking intrekken of wijzigen. Indien de officier van justitie de strafbeschikking intrekt, dan is de strafvervolging daarmee beëindigd en hebt u geen aantekening op uw justitiële documentatie.

Indien de officier van justitie de strafbeschikking wijzigt, dan krijgt u een aangepaste strafbeschikking. Als u hiermee akkoord gaat kunt u deze aangepaste beschikking betalen. Bent u het niet eens met deze nieuwe strafbeschikking? Dan betaalt u niet en blijft uw verzet van kracht.

Indien de officier van justitie de strafbeschikking niet wijzigt of intrekt, dan zal de officier van justitie de zaak voorleggen aan de rechter. De rechter zal dan beoordelen of er een veroordeling dient plaats te vinden. De officier van justitie is bij zijn eis op zitting niet gebonden aan de eerder in de strafbeschikking opgelegde straf.

Net als voor het instellen van het verzet tegen de strafbeschikking is het raadzaam om u tijdens de zitting bij de rechter te laten bijstaan door een advocaat. Deze advocaat kan u dan verdedigen tegen het verwijt van de officier van justitie.

Vragen en/of hulp bij verzet en de zitting?

Mocht u vragen hebben of bijstand wensen bij het instellen van verzet en/of de zitting bij de rechter, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in de blog ‘Het coronavirus en familierechtelijke problemen‘, waarin wordt ingegaan op het coronavirus en bijv. het nakomen van een omgangsregeling.

Mr. J.E. Kötter
Mobiel: 06 534 029 54
Email: kotter@dekenspijnenburg.nl

Drugsbezit op festival

Dit jaar zit ik 21 jaar in het vak. Ik was net 22 toen ik advocaat werd. Veel te jong. Onderhand betrap ik mezelf er zo nu en dan op dat ik terugdenk aan de tijd dat ik zelf begin 20 was. En na een weekendje stappen weleens wakker werd met knallende koppijn… niet alleen van teveel drank, maar ook van de stomme dingen die mijn vrienden en ik uitvraten. Incidenten waar de politie ook weleens bij ten tonele verscheen, maar na een reprimande weer vertrok. Hoe anders is het nu? Het lijkt wel alsof we nog maar weinig door de vingers willen zien. 

Vorige week had ik zitting bij de politierechter in Haarlem. Mijn cliënte moest voorkomen omdat ze welgeteld 6 XTC pilletjes bij zich op Mysteryland, alweer twee jaar geleden. Haar verhaal was dat haar vrienden haar hadden gevraagd de pilletjes voor iedereen mee naar binnen te nemen. En dat had ze gedaan. Bij de ingang werd haar gevraagd of ze pillen bij zich had, ze zei “ja” en het was einde feest. Ze kreeg een strafbeschikking uitgereikt, waar ze het niet mee eens was. Ze tekende deze niet. Ze kwam bij mij, waarna ik namens haar verzet instelde.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Mijn cliënte is een keurig en net meisje, die op dat moment 19 jaar oud was. Zij heeft geen eerdere politiecontacten en volgt een toerisme opleiding. Voor de verplichte stages die ze moet lopen voor haar opleiding, moet zij kunnen beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ze was toen ik haar vlak na haar aanhouding ontmoette heel erg overstuur. Ze was bang dat ze geen VOG meer zou kunnen krijgen en dat ze haar opleiding niet zou kunnen afronden. En dat haar hele toekomst in duigen lag. Ik vond het eerlijk gezegd ook wel overdreven dat zij voor die paar pilletjes een strafblad zou krijgen, dat lang aan haar zou blijven kleven. Ik dacht dat ik de officier van justitie wel zover zou krijgen om deze vervolging gelet op haar persoonlijke omstandigheden te seponeren. Dat lukt me bij ernstigere verwijten, bij cliënten zonder strafblad regelmatig. Onlangs nog bij een cliënt die werd verdacht van mensenhandel. 

In dit geval was de officier van justitie tot mijn verrassing onvermurwbaar. Deze zaak werd niet geseponeerd. Dus moesten we bijna twee jaar later naar de zitting. Cliënte is inmiddels 21 jaar oud.

Tijdens de zitting speelden veel emoties bij cliënte. Ze had haar vader, moeder en vriend mee om haar te steunen. 

De officier van justitie vond nog steeds dat er een straf moest volgen, wel een lagere dan eerder was aangeboden. Nu zou ze niet € 500 maar € 150 moeten betalen. Had ze dit maar niet moeten doen. Ze wist toch wel dat het niet mocht? En bij een afgewezen VOG-aanvraag kon ze altijd in bezwaar… 

Het – zij het wellicht beperkte – strafblad was dichtbij. 

Artikel 9a Wetboek van Strafrecht (WvSr)

De politierechter was het gelukkig met mij eens dat in dit geval geen straf moest worden opgelegd. Dat cliënte genoeg was gestraft en zichtbaar enorme moeite had met de strafvervolging die lang op zich had laten wachten. Deze rechter probeerde mijn cliënte op de enige manier die nog resteerde gerust te stellen; door artikel 9a WvSr toe te passen (geen straf, wel bewezenverklaring). In de hoop dat de VOG’s aan deze cliënte zullen worden verstrekt zonder al te veel gedoe. 

Conclusie: jeugdzondes moeten weer gewoon jeugdzondes worden

Jeugdzondes moeten weer gewoon jeugdzondes worden, waar je jaren later nog eens met het schaamrood op de kaken aan terugdenkt, zonder dat het verstrekkende gevolgen heeft gehad voor je toekomst.   

Wordt u, of iemand in uw omgeving, verdacht van bijvoorbeeld drugsbezit? Neem dan contact op met ons kantoor op het nummer 020-5237667 om de mogelijkheden te bespreken. 

Lees hier meer over Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en over ons specialisme opiumzaken en drugsdelicten.

Nancy Dekens

Advocaat

De strafbeschikking: een gedrocht

justitie

In deze blog gaat mr. J.E. (Justin) Kötter in op de strafbeschikking en de gevolgen die deze met zich kan brengen. Daarbij wordt ingegaan op de mogelijkheden die er zijn om hiertegen in het geweer te komen.

Steeds vaker hoor ik van cliënten dat zij naast hun lopende strafzaak voor een ander aangelegenheid een strafbeschikking hebben gekregen. Cliënten geven hierbij vaak aan dat zij niet schuldig zijn, maar dat het bij de strafbeschikking maar gaat om een redelijk klein bedrag en dat zij deze gemakshalve maar hebben voldaan om juridische rompslomp te voorkomen.

‘Ik heb geen behoefte aan nog een rechtszitting waar ik mij dien te verdedigen tegenover een rechter! Het gaat ook maar een klein bedrag en dan kan ik dit ook achter me laten.’

Achter je laten? Helaas, zo werkt het niet.
Het voldoen en daarbij accepteren van de strafbeschikking kan grote gevolgen hebben voor uw toekomst! Ik licht dit toe.

Achtergrondinformatie

Allereerst wat achtergrondinformatie.

De in 2008 ingevoerde ‘strafbeschikking’ had als doel de doelmatigheid van de afdoening van strafzaken te vergroten. Zo zou de invoering van de strafbeschikking moeten zorgen voor minder werkdruk bij de rechtelijke macht.

De officier van justitie heeft, met de strafbeschikking in de hand, de mogelijkheid om minder ernstige strafbare feiten snel af te doen. Hierbij kan de officier een aantal straffen en maatregelen opleggen, te denken aan een taakstraf van 180 uur, een geldboete, een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor maximaal 6 maanden, onttrekking van goederen aan het verkeer en een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding.

Dit alles kan dus aan u worden opgelegd zonder dat er een rechter is die beoordeeld of dit juridisch gezien juist is. Reeds bij de invoering van de strafbeschikking werd hier al tegen ingebracht dat het uit rechtsstatelijk oogpunt onwenselijk is dat het mogelijk is dat een burger kan worden veroordeeld zonder dat de zaak is onderzocht door een rechter.

Strafblad

Opvallend genoeg volgt bovendien uit recent onderzoek dat de strafbeschikking niet eens heeft bijgedragen aan de door de wetgever beoogde vermindering van de werkdruk bij rechters.

Maar buiten het feit dat het zeer bezwaarlijk kan zijn dat een burger zonder tussenkomst van een rechter wordt veroordeeld terwijl deze burger wellicht onschuldig is, brengt de strafbeschikking andere negatieve gevolgen met zich mee.

Na het accepteren en voldoen hiervan volgt er een aantekening op uw Juridische Documentatie – in de volksmond: u heeft een strafblad!

Op dat moment is het goed mogelijk dat u problemen gaat ondervinden bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De cliënten waarover ik zojuist al sprak zijn hier vaak niet van op de hoogte en dit brengt met zich mee dat zij schrikken van de (eventueel) grote gevolgen.

Gezien de wijze waarop de strafbeschikking wordt gepresenteerd, begrijp ik erg goed de verwarring over de gevolgen van de strafbeschikking. ‘Voldoe maar even de boete’.

Wat kan u doen tegen de strafbeschikking?

Op het moment dat u het niet eens bent met de inhoud van de strafbeschikking kunt u verzet aantekenen. Na het aantekenen van verzet wordt de zaak alsnog door een strafrechter beoordeeld. Eventueel vertegenwoordigd door een advocaat kunt u zich dan alsnog uitgebreid verdedigingen tegen het tenlastegelegde feit.

Lees ook deze andere blog over de gevolgen van een strafbeschikking.

Heeft u een strafbeschikking gekregen en wenst u advies?
Of ondervindt u problemen bij het aanvragen van een VOG?
Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten.