Advocaat verzet strafbeschikking nodig?

Sinds 2008 is het voor het Openbaar Ministerie mogelijk om straffen op te leggen zonder tussenkomst van de rechter. Voor overtredingen, maar ook misdrijven waarvoor niet meer dan 6 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd, kan de officier van justitie een strafbeschikking uitvaardigen.

Juist doordat er geen rechter aan te pas komt, is het zaak zeer kritisch te kijken naar uitgevaardigde strafbeschikkingen. Het Openbaar Ministerie kijkt op een andere manier naar zaken dan een rechter doet.

Het is belangrijk dat op het moment dat u een strafbeschikking heeft ontvangen, en u hier niet mee akkoord gaat, verzet wordt ingesteld. Mocht een geldboete zijn opgelegd in de strafbeschikking, dan is het van belang dat u deze niet betaalt!

Een strafbeschikking kan daarnaast ook gevolgen hebben voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Onze advocaten hebben veel ervaring met het instellen van verzet tegen strafbeschikkingen en weten regelmatig het Openbaar Ministerie zo ver te krijgen een strafbeschikking in te trekken of te wijzigen.

Wat is een strafbeschikking?

Met de Wet OM-afdoening is in 2008 de strafbeschikking in het leven geroepen. Het belangrijkste wetsartikel waarin de regels omtrent de strafbeschikking zijn geregeld, is artikel 257a Sv. Hieruit volgt onder meer:

“1. De officier van justitie kan, indien hij vaststelt dat een overtreding is begaan dan wel een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar, een strafbeschikking uitvaardigen.

2. De volgende straffen en maatregelen kunnen worden opgelegd:

a. een taakstraf van ten hoogste honderdtachtig uren;
b. een geldboete;
c. onttrekking aan het verkeer;
d. de verplichting tot betaling aan de staat van een som gelds ten behoeve van het slachtoffer;
e. ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor ten hoogste zes maanden.”

Het is dus niet mogelijk voor het Openbaar Ministerie om een gevangenisstraf als straf op te leggen.

Een strafbeschikking wordt vaak verward met een transactievoorstel. Een van de belangrijkste verschillen tussen een strafbeschikking en een transactie is dat een strafbeschikking niet ‘geweigerd’ kan worden, waar dat bij een transactievoorstel wel kan. Als u een transactievoorstel weigert, zal het Openbaar Ministerie naar de rechter moeten gaan om u te vervolgen. Tegen een strafbeschikking moet u zelf in actie komen door het instellen van verzet, waarna de zaak in veel gevallen voor de rechter zal komen.

Gevolgen strafbeschikking

Het accepteren van een strafbeschikking kan grote gevolgen hebben. Als u geen actie onderneemt tegen de uitgevaardigde strafbeschikking, dan zal 14 dagen nadat u deze strafbeschikking heeft ontvangen worden aangenomen dat u akkoord hiermee bent. In zekere zin geeft u daarmee toe dat u zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van een overtreding of misdrijf.

Het is daarom van belang hier zo snel mogelijk tegen in actie te komen. Dit geldt des te meer nu een strafbeschikking gevolgen kan hebben voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). In het verleden is ons gebleken dat bij bepaalde werkgevers een zero tolerance beleid geldt ten aanzien van de justitiële documentatie (ook wel strafblad genoemd). Een strafbeschikking wordt hierop vermeld.

Hoezo in verzet?

Alleen al doordat een strafbeschikking grote gevolgen kan hebben, is het raadzaam om in veel gevallen verzet in te stellen.

Daarnaast weten we uit ervaring dat strafbeschikkingen in veel gevallen lichtzinnig worden uitgedeeld. Met alle gevolgen van dien. Het kan zo zijn dat wanneer de zaak voor de rechter komt, er blijkt dat sprake is van onvoldoende bewijs of dat een strafuitsluitingsgrond van toepassing is. Waardoor u kunt worden vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging.

Verzetsprocedure

Als u verzet wilt instellen, dan zijn een aantal aspecten van belang.

  1. U betaalt een geldboete niet!
  2. U stelt tijdig verzet in (14 dagen nadat u bekend bent geworden met de strafbeschikking).
  3. U dient (al dan niet samen met een advocaat) een verzetschrift in.

De officier van justitie zal vervolgens uw zaak beoordelen. Er kunnen ruwweg twee dingen gebeuren:

  • De officier van justitie beslist dat uw zaak zal worden voorgelegd aan de rechter;
  • De officier van justitie beslist dat de strafbeschikking wordt ingetrokken of gewijzigd.

Onze advocaten kunnen u informeren over de mogelijkheden en kansen omtrent verzet.