Advocaat vermogensdelicten en fraudezaken in Amsterdam nodig?

Fraude is een zeer ruim begrip. Het kan variëren van valsheid in geschrift en oplichting, tot faillissementsfraude en uitkeringsfraude. Voor al dit soort zaken kunt u, of uw bedrijf bij ons terecht. Zowel complexe FIOD-onderzoeken als andersoortige vormen van fraude vallen binnen ons bereik.

Ook financieel strafrecht valt binnen onze specialisatie. Zowel particulieren als bedrijven worden regelmatig door ons bijgestaan in complexe fraudezaken.

Wat is fraude?

Dat is niet heel gemakkelijk in een paar woorden uit te leggen. Omdat fraude in zeer veel verschillende varianten de revue kan passeren. Denk aan een sms’je met daarin de boodschap dat u even een paar honderd euro nu moet overmaken, omdat ander de deurwaarder een dag later beslag komt leggen. Fraude. Er zijn mensen die erin trappen en betalen.

Maar denk ook aan het uitlenen van uw bankpas, waarna er veel geld op uw rekening wordt gestort en er snel vanaf wordt gehaald. Ook dit is een vorm van fraude. Maar denk ook het verkeerd invullen van BTW aangiftes, het onterecht aanvragen van kinderbijslag, huursubsidie, persoonsgebonden budgetten, etc. Of de mailtjes van mensen die erfenissen hebben gekregen, en u bent de enige die ze kan helpen dit bedrag te krijgen. Als u helpt, krijgt u een percentage van de erfenis. Als u dan maar wel even een paar duizend euro wilt betalen, en nog eens en nog eens. Ook dit is een vorm van fraude. Zeer veel vormen van oplichting vallen onder de noemer fraude.

De strafbare gedragingen die onder de noemer fraude kunnen worden geschaard, lijken op elkaar, maar het type gedraging verschilt. Hieronder bespreken we een aantal fraudevormen die in het wetboek van strafrecht worden onderscheiden.

Valsheid in geschrift

Valsheid in geschrift (artikel 225 Sr) is het valselijk opmaken of vervalsen van documenten. Hier staan zware straffen op, in het ergste geval een jarenlange gevangenisstraf. Artikel 225 Sr luidt:

“1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

3. Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.”

Er zijn twee vormen van valsheid in geschrift te onderscheiden: materiële valsheid en intellectuele valsheid. Materiele valsheid is het namaken of wijzigen van een bestaand document (het namaken van een paspoort bijvoorbeeld). Intellectuele valsheid is het in een origineel stuk onjuiste vermeldingen opnemen (het bijvoorbeeld invullen van een onjuiste datum op een factuur). 

 

Om te kunnen spreken van valsheid in geschrift moet zijn voldaan aan een aantal eisen. Allereerst moet het gaan om een geschrift. Dit geschrift moet tot bewijs van enig feit kunnen dienen. Daarnaast moet het vals zijn en het oogmerk hebben gehad om te dienen als echt en onvervalst. Ook het opzettelijk gebruik maken van een dergelijk geschrift kan strafbaar zijn. 

 

De beoordeling of er sprake is van valsheid in geschrift, is niet altijd even eenvoudig. Onze advocaten zullen er alles aan doen om een voor u zo gunstig mogelijk resultaat te behalen. Mogelijk is dit in de rechtszaal, maar in veel gevallen is het ook mogelijk om op andere wijzen de zaak tot een succesvol einde te brengen, zoals bijvoorbeeld door een sepotverzoek.

Oplichting

Bij oplichting (artikel 326 Sr) moet sprake zijn van “valse verdichtsels”. Artikel 326 Sr luidt:

“1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.”

Vaak doet iemand zich anders voor dan hij is. We noemen een paar voorbeelden. Zoals de erfgenaam in de Nigeriaanse fraudevorm zoals hiervoor is behandeld.

Maar ook de collecteur van het leger des heils die bij u aan de deur staat met een collectebus, terwijl diegene niet werkzaam is voor het leger, maar voor zijn eigen portemonnee, maakt zich schuldig aan oplichting.

Een andere vorm van oplichting is de oplevering van een huurwoning aan de huurbaas, terwijl de keuken eruit is gesloopt, en de meterkast etc. Dat is ook oplichting. En niet te vergeten ook het afnemen van mobiele abonnementen met inbegrip van telefoons, op naam van anderen dan degene die aan de balie staat. Degene op wiens naam het abonnement wordt afgesloten zit met de gebakken peren, die heeft mogelijk diverse abonnementen op zijn of haar naam, maar geen nieuwe telefoon. Degene die het abonnement frauduleus heeft afgesloten, heeft de telefoons vaak al doorverkocht. Of het op je naam zetten van kentekens, terwijl je de auto niet tot je beschikking hebt.

Dit soort feiten vallen doorgaans onder oplichting, en niet onder valsheid in geschrifte.

Katvangers worden vaak bij dit soort oplichtingspraktijken ingezet.

Faillissementsfraude

Faillissementsfraude is fraude die wordt gepleegd voorafgaand, tijdens of door middel van het failliet (laten) gaan van een bedrijf. Daaronder valt ook het schenden van de informatieplicht jegens de curator. Op die manier worden schuldeisers benadeeld.

Grofweg kunnen een drietal vormen van faillissementsfraude worden onderscheiden: verwijtbare benadeling, faillissement met voorbedachte raden en bedrieglijke bankbreuk. Van verwijtbare benadeling is sprake als een bestuurder van een bedrijf schuldeisers opzettelijk benadeeld. Gedacht kan worden aan de situatie waarin de bestuurder bepaalde bezitting verzwijgt voor de schuldeisers en deze vervolgens voor een (te) laag bedrag verkoopt. 

Van faillissement met voorbedachte raden is sprake als een onderneming wordt opgericht om opzettelijk schulden te maken en er daarbij de wetenschap is dat het bedrijf failliet zal gaan. Van bedrieglijke bankbreuk is sprake wanneer schuldeiser opzettelijk benadeeld worden. Dat kan door het onttrekken van enig goed aan de boedel, het doen van buitensporige uitgaven of het wederrechtelijk bevoordelen van één of meer schuldeisers.

Faillissementsfraude is een gecompliceerd strafrechtelijk fenomeen, waarbij vaak grote belangen spelen. Onze advocaten zijn in staat om de angel uit een zaak te halen en daarbij samen met u te bekijken op welke manier het beste resultaat kan worden behaald.

Btw-fraude

Bij btw fraude moet u bijvoorbeeld denken aan het terugvorderen van btw terwijl u daar geen recht op hebt. Dan is er doorgaans sprake van zgn. lege bv’s die worden verkocht of aangekocht en waarbij allerlei kosten worden opgevoerd met betaalde btw die wordt teruggevorderd.

De FIOD stelt dan dat die btw frauduleus is teruggevorderd. Er ontstaat in de strafzaak vaak discussie over het wel of niet maken van die opgevoerde kosten en of de boekhouding wel of niet volledig is overhandigd aan de koper van de BV, of BV’s.

Niet zelden worden in dit soort zaken zeer veel getuigen gehoord. Om de juistheid van het onderzoek van de FIOD te toetsen.

BTW fraude zaken zijn zaken van de lange adem. Dat is niet erg, als u als verdachte gedurende dat proces op vrije voeten bent. Als u vast zit, ligt dat complexer. Dat neemt niet weg dat wanneer er belastend materiaal tegen u ligt, er onderzoek moet plaatsvinden, wil u niet op basis van de stukken worden veroordeeld. De straffen op dit soort zaken zijn niet mild.

U moet al snel denken aan gevangenisstraf. Waar we kunnen, voorkomen we dat.

Internetfraude

Waar moet u hierbij aan denken? Marktplaatsoplichting bijvoorbeeld. U wordt ervan verdacht spullen te koop aan te bieden waar u zich voor laat betalen, maar niet levert. Of u wordt ervan verdacht diensten online aan te bieden, die niet bestaan. Of die u niet levert.

Uitkeringsfraude

Samenwonen in het echt, op papier niet. En bijstandsuitkering ontvangen voor een eenpersoonshuiden. Een persoonsgebonden budget claimen voor meer geld dan de zorg die er tegenover staat. Naast je bijstandsuitkering zwart werken, etc. Er zijn veel vormen van uitkeringsfraude denkbaar. De opsporingsdienst is niet de politie, maar de Sociale Recherche, een bijzondere opsporingsdienst, die volledig is gespecialiseerd in het opsporen van dit soort feiten.

Als u voor uitkeringsfraude wordt vervolgd, en wordt veroordeeld, krijgt u straf voor het plegen van die fraude, maar daarnaast moet u ook het bedrag dat u ten onrechte zou hebben ontvangen terug moeten betalen. Dat is een aparte bestuursrechtelijke procedure die los staat van de strafzaak. 

Verzekeringsfraude

Diefstal claimen bij je inboedelverzekering van goederen die niet zijn gestolen, of bij je reisverzekering. Er zijn vele vormen van uitkeringsfraude denkbaar.

Deze vorm van fraude komt veel voor. In 2019 werd die bijna 13.000 keer vastgesteld. Verzekeringen gaan vaak zelf op onderzoek uit, en komen tot een conclusie. Die conclusie hoeft lang niet altijd te kloppen. Het is zaak dat goed wordt gekeken naar de manier waarop een verdenking jegens u is gerezen.

Onze advocaten zullen u vanaf moment één hierover adequaat adviseren.

Externe Verwijzingsregister (EVR)

Als u ervan wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan het plegen van een strafbaar feit waarbij uw bankrekening is betrokken, zoals bijvoorbeeld diefstal van geld waarvoor u uw rekening ter beschikking heeft gesteld, en uw pasje en pincode, is de strafzaak niet het enige waar u rekening mee moet houden.

Die strafzaak is veelal niet het vervelendste waar u mee te maken heeft. Erger is dat de bank in het geval zij vermoeden dat u uw rekening ter beschikking heeft gesteld niet alleen aangifte tegen u doen van fraude, maar zal ook uw rekening blokkeren. En u melden bij het zgn. Externe Verwijzingsregister (EVR). Dan kunt u gedurende jaren niet bankieren, niet bij de bank waar de rekening liep waarmee is gefraudeerd, maar ook niet bij andere banken. Dat is uitermate vervelend, omdat in ons huidige tijdperk een bankrekening een must have is om te kunnen leven en om onafhankelijk te kunnen functioneren.

Onze advocaten kunnen u niet alleen helpen in de strafzaak, maar ook in de procedures om u te trachten uit dat Externe Verwijzingsregister te schrappen.

Straffen voor fraude

De straffen voor fraude kunnen uiteenlopen van werkstraffen, tot gevangenisstraffen, voorwaardelijk en onvoorwaardelijk. Ook is verplicht reclasseringstoezicht een bijkomende straf die u opgelegd kunt krijgen, indien de Reclassering dat adviseert. Dit is allemaal afhankelijk van de fraudevorm, de hoogte van het bedrag en ook de vraag in hoeverre er sprake is van een georganiseerde structuur of verband waarbinnen die fraude is gepleegd.

Het Openbaar Ministerie zal een strafeis baseren op haar eigen richtlijn. Die richtlijn treft u via deze link aan (https://beleidsregels.om.nl/index/richtlijn-15/).

De rechter zal uiteindelijk kijken naar de zogenoemde LOVS-richtlijn. Op basis van deze richtlijn kunt u een indicatie van de te verwachten straf krijgen. Die richtlijn treft u via deze link aan (https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/orientatiepunten-en-afspraken-lovs.pdf).

Let op: dit zijn niet voor niets richtlijnen. Hiervan kan worden afgeweken.

Onze advocaten zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat – bij een eventuele bewezenverklaring – de straf zo laag mogelijk uitvalt. Daarbij kunnen bijvoorbeeld media-aandacht, uw persoonlijke omstandigheden of de omstandigheden waaronder een misdrijf is gepleegd een rol spelen.