Advocaat VOG in Amsterdam nodig?

Als u een nieuwe werkgever heeft gevonden, is het vaak noodzakelijk om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Een VOG geeft aan dat uw verleden geen bezwaar vormt voor de baan die u gaat uitoefenen. Het kan zo zijn dat u een VOG aanvraagt en dat deze geweigerd wordt. U kunt hiertegen in actie komen en ervoor zorgen dat deze VOG alsnog verstrekt wordt. Onze advocaten kunnen u helpen bij het indienen van een zienswijze, of bij de bezwaar- en beroepsprocedure die volgt.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen belemmering vormt voor specifieke werkzaamheden die u gaat verrichten. Dit wordt ook wel een ‘bewijs van goed gedrag’ genoemd. Meestal is het uw toekomstige werkgever die verwacht dat u een VOG aanvraagt.

De beoordeling van de VOG

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) is de instantie die uw VOG-aanvraag beoordeeld. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar strafrechtelijke veroordelingen, maar ook naar strafbeschikkingen en transacties.

Indien het COVOG van plan is om de VOG niet af te geven, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld middels een brief. U krijgt vervolgens de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, waarin u het COVOG kunt overtuigen van het feit dat u een VOG zou moeten krijgen. Het is aan te raden om u reeds in deze fase bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat.

Bij de beoordeling van de aanvraag voor een VOG zijn een tweetal dingen van belang:

  1. De terugkijktermijn. Deze is normaliter 4 jaar. Hierop zijn echter wel uitzonderingen in de wet te vinden. Enkele voorbeelden: wanneer iemand is veroordeeld voor een zedendelict, is de terugkijktermijn onbeperkt en voor jongeren onder de 23 jaar geldt een terugkijktermijn van 2 jaar.

  2. Er moet een belangenafweging plaatsvinden. Uw belangen kunnen door een gespecialiseerde advocaat zo goed mogelijk naar voren worden gebracht in een zienswijze. Maar ook in een procedure, mocht die volgen. 

Bezwaar tegen weigering VOG

Mocht de VOG niet worden verleend, dan heeft u 6 weken om in bezwaar te gaan. Indien dit bezwaar ongegrond wordt verklaard, bestaan er nog steeds de mogelijkheden van beroep en hoger beroep. Het is van belang om u hierbij door een advocaat te laten bijstaan.

Om een bezwaarprocedure te starten, dient een (onderbouwd) bezwaarschrift te worden ingediend bij het COVOG. Er kan tegelijkertijd ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend, waardoor de rechtbank als het ware een voorlopige beslissing neemt.

Als het COVOG het bezwaarschrift ongegrond heeft verklaard, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank zal vervolgens gaan kijken of het COVOG op terechte gronden heeft geoordeeld dat u uw VOG niet krijgt.

Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u hierbij adviseren en terzijde staan.