Advocaat smaad/laster in Amsterdam nodig?

Smaad en laster zijn strafbare feiten waarbij iemand een ander in een kwaad daglicht zet. Beide delicten zijn klachtdelicten, wat wil zeggen dat vervolging slechts kan plaatsvinden indien er aangifte is gedaan. Het belangrijkste verschil tussen smaad en laster is dat het Openbaar Ministerie bij laster aanvullend moet bewijzen dat de verdachte wist dat de uitlatingen in strijd waren met de waarheid.

Kortom, als aangetoond kan worden dat iets waar is, kan er nooit sprake zijn van laster. Er kan echter wel sprake zijn van smaad of smaadschrift, want het vertellen van de waarheid kan onder omstandigheden strafbaar zijn. Indien u wordt verdacht van smaad of laster is het van belang dat u zich goed laat informeren over de juridische kwalificatie van uw uitlatingen.

Wij beschikken over advocaten die u kunnen inlichten en bijstaan in uw zaak. Kent u, of bent u, iemand die verdacht wordt van smaad of laster? Neem dan (vrijblijvend) contact op met ons kantoor.

Wat is smaad?

Van smaad is sprake indien opzettelijk iemands anders eer of goede naam wordt aangerand, met het doel daar ruchtbaarheid aan te geven. Het is strafbaar gesteld in artikel 261 Sr en luidt:

“1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.”

Smaadschrift

Wanneer opzettelijk iemands anders eer of goede naam wordt aangerand, met het doel daar ruchtbaarheid aan te geven, en dit gebeurt via teksten of afbeeldingen is sprake van smaadschrift.

Zo was bijvoorbeeld sprake van smaadschrift toen iemand posters bij Detentiecentrum Zeist ophing met de tekst: ‘A, Uw duurzame partner in deportaties, Bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op kamp Zeist’.

Wat is laster?

Van laster is sprake als smaad wordt gepleegd terwijl degene wist dat de feiten waarvan iemand wordt beschuldigd onjuist zijn. Dit is strafbaar gesteld in artikel 262 Sr en luidt:

“1. Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1° en 2°, vermelde rechten kan worden uitgesproken.”

Zo kan bijvoorbeeld sprake zijn van laster als schriftelijk aan medebewoners van een appartementencomplex wordt medegedeeld dat bewoner X van de begane grond werkzaam is in de prostitutie. Terwijl dit helemaal niet klopt.

Straffen voor smaad en laster

De straffen voor smaad en laster verschillen enorm.

Het Openbaar Ministerie zal een strafeis baseren op haar eigen richtlijn. Die richtlijn treft u via deze link aan (https://beleidsregels.om.nl/index/richtlijn-23/).

Let op: dit zijn niet voor niets richtlijnen. Hiervan kan worden afgeweken.

Onze advocaten zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat – bij een eventuele bewezenverklaring – de straf zo laag mogelijk uitvalt. Daarbij kunnen bijvoorbeeld media-aandacht, uw persoonlijke omstandigheden of de omstandigheden waaronder een misdrijf is gepleegd een rol spelen.

Uitgenodigd voor verhoor i.v.m. smaad/laster?

Onze advocaten kunnen u als verdachte bijstaan in een strafzaak waarin u wordt verdacht van smaad c.q. laster. Veelal wordt u in dit soort zaken eerst door de politie uitgenodigd voor een verhoor. U doet er goed aan om u tijdens dit verhoor te laten bijstaan door een advocaat, omdat juist dit (eerste) verhoor van groot belang zal zijn voor het verdere verloop in uw strafzaak.

Voorts kunnen onze advocaten u helpen op het moment dat uw eer of goede naam wordt aangerand. Zo kunnen wij namens u een aangifte opstellen. In sommige gevallen is het zeer belangrijk dat de uitlatingen zo spoedig mogelijk (online) worden verwijderd. In die geval kunnen onze advocaten ook namens u proberen om middels een spoedprocedure in een zogeheten kort geding de schade te beperken.