De procedure bij het gerechtshof (hoger beroep)

Bent u het niet eens met het oordeel van de rechtbank? Dan kunt u in de meeste gevallen in hoger beroep. Neemt u gerust contact op met ons kantoor om te informeren of tegen de uitspraak in uw strafzaak hoger beroep mogelijk is.

Termijn voor instellen hoger beroep

Indien u als verdachte bekend was met de dag van de terechtzitting bij de rechtbank, omdat bijvoorbeeld de dagvaarding aan u is betekend of omdat u bij de zitting bent verschenen, dan dient u of uw advocaat binnen veertien (14) dagen na de einduitspraak van de rechtbank hoger beroep in te stellen. Bent u niet verschenen verdachte die niet op de hoogte is geweest van de zitting, dan kunt u binnen veertien dagen nadat zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit volgt dat u bekend bent geworden met de uitspraak hoger beroep instellen.

De appelschriftuur

Nadat hoger beroep is ingesteld, zendt de rechtbank uw strafdossier zo spoedig mogelijk naar het gerechtshof. Veertien (14) dagen na het instellen van het hoger beroep kan de verdediging een schriftuur sturen naar het gerecht dat het vonnis heeft gewezen. In deze schriftuur kan worden aangeven waarom u als verdachte het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank.

Onderzoekswensen in hoger beroep

Verder kan de verdediging in de schriftuur onderzoekswensen indienen voor het hoger beroep. Denk hierbij aan het horen van getuigen in hoger beroep.

Met name voor de onderzoekswensen is het van groot belang dat de schriftuur binnen veertien dagen na het instellen van het hoger beroep wordt ingediend. Ook na het verstrijken van de termijn van veertien dagen kan de verdediging nog onderzoekswensen indienen voor het hoger beroep, maar het gerechtshof zal in dit laatste geval zwaardere beoordelen of het onderzoek in hoger beroep ook nog noodzakelijk is.

Voorlopige hechtenis

Een verdachte kan ook in hoger beroep in voorlopige hechtenis zijn. Net als in eerste aanleg zal het gerechtshof tijdens verschillende pro-formazittingen beoordelen of de voorlopige hechtenis dient te worden verlengd. Wederom kan uw advocaat verschillende verzoeken doen in het kader van de voorlopige hechtenis. Naast de pro-formazitting kan tijdens het hoger beroep ook een regiezitting plaatsvinden. Tijdens de regiezitting kunnen de verschillende procespartijen – de verdediging en het openbaar ministerie – zich uitlaten over de onderzoekswensen en de voorlopige hechtenis.

De inhoudelijke behandeling in hoger beroep

Uiteindelijk vindt ook in hoger beroep een inhoudelijke behandeling van de strafzaak plaats tijdens een openbare zitting. De gang van zaken tijdens de zitting in hoger beroep komt in grote lijnen overeen met de zitting in eerste aanleg bij de rechtbank.

Het gerechtshof zal u bevragen over de feiten en omstandigheden van uw strafzaak. Verder zal het gerechtshof u ook bevragen over uw persoonlijke omstandigheden. Wederom komen daarna de benadeelde partij, het openbaar ministerie en de advocaat aan het woord. Uiteindelijk hebt u als verdachte het laatste woord. Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen op onze website staat over de zitting bij de rechtbank.

De advocaat-generaal

In hoger beroep zal u niet worden aangeklaagd door de officier van justitie, maar door de advocaat-generaal. De advocaat-generaal neemt dan ook namens het Openbaar Ministerie het standpunt in tijdens uw strafzaak in hoger beroep. Verder heten de rechters in hoger beroep geen rechters, maar raadsheren (ook als het een vrouw betreft). Voor u als verdachte maakt dit geen verschil.

De uitspraak in hoger beroep (het arrest)

In de meeste gevallen komt het gerechtshof twee weken na de zitting met een (eind)uitspraak. Dit heet het arrest. Bent u het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof? Dan kunt u cassatieberoep instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Lees hier meer over het cassatie beroep bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Voor vragen of bijstand in uw strafzaak kunt u contact opnemen met ons kantoor.