Advocaat opiumzaken in Amsterdam nodig?

Opiumzaken zijn zaken die met verdovende middelen te maken hebben, zowel softdrugs als harddrugs. De strafbaarstelling is geregeld in de Opiumwet. In deze wet zijn ook een aantal bijzondere opsporingsbevoegdheden geregeld, zoals het binnentreden van een woning en de bevoegdheid tot inbeslagname. Wij behandelen alle soorten drugszaken. Van kleinschalige hennepkwekerijen op zolder tot het bedrijfsmatig telen ervan in kassen. Wij staan ook regelmatig coffeeshophouders bij.

Cannabis of wiet strafbaar

Er bestaat veel onduidelijkheid over de regelgeving met betrekking tot drugs. Beperkte hoeveelheden cannabis of wiet zijn gemakkelijk te verkrijgen in coffeeshops, maar als het gaat om grotere hoeveelheden, dan wordt er door de politie strenger gehandhaafd.

Behoudens eigen gebruik, is de productie van cannabis nog steeds streng verboden. Het kweken van wiet in bijvoorbeeld een bedrijfsruimte of een deel van de woning wordt door gebruik te maken van steeds meer geavanceerdere opsporingsmethoden opgespoord, en als u in verband hiermee wordt aangehouden, dan is het van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium een beroep kunt doen op rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat. Uiteraard geldt hetzelfde voor door de politie aangetroffen xtc-laboratoria of cocaïnewasserijen. Wij hebben een ruime ervaring op het gebied van de verdediging van verdachten die zijn, of dreigen te worden aangehouden in verband met de overtreding van de Opiumwet.

Harddrugs

De strafbepaling die ziet op harddrugs is artikel 2 van de Opiumwet. Dit artikel luidt:

“Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:

A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;
B. te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;
C. aanwezig te hebben;
D. te vervaardigen.”

Harddrugs zijn drugs waarvan de overheid vindt dat deze een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid vormen. Hierbij kan worden gedacht aan cocaïne, heroïne, amfetamine en GHB.

Bij een gebruikershoeveelheid (0,5 gram cocaïne/heroïne – 1 pil XTC – minder dan 30 gram hennep –  5 ml GHB) zal geen vervolging plaatsvinden. Als dit bij u wordt aangetroffen, zal het wel in beslag worden genomen. Als er een grotere hoeveelheid bij u wordt aangetroffen, ontstaat – lang niet altijd terecht – een dealerindicatie.

Straffen voor harddrugs

De straffen voor harddrugs verschillen enorm. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het bezitten van harddrugs en het handelen hierin.

Het Openbaar Ministerie zal een strafeis baseren op haar eigen richtlijn. Die richtlijn treft u via deze link aan (https://wetten.overheid.nl/BWBR0042165/2019-05-01).

De rechter zal uiteindelijk kijken naar de zogenoemde LOVS-richtlijn. Op basis van deze richtlijn kunt u een indicatie van de te verwachten straf krijgen. Die richtlijn treft u via deze link aan (https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/orientatiepunten-en-afspraken-lovs.pdf).

Let op: dit zijn niet voor niets richtlijnen. Hiervan kan worden afgeweken.

Onze advocaten zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat – bij een eventuele bewezenverklaring – de straf zo laag mogelijk uitvalt. Daarbij kunnen bijvoorbeeld media-aandacht, uw persoonlijke omstandigheden of de omstandigheden waaronder een misdrijf is gepleegd een rol spelen.

Softdrugs

De strafbepaling die ziet op softdrugs is artikel 3 van de Opiumwet. Dit artikel luidt:

“Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:

A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;
B. te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;
C. aanwezig te hebben;
D. te vervaardigen.”

Softdrugs zijn drugs waarvan de overheid vindt dat de risico’s minder groot zijn dan bij harddrugs. Hierbij kan worden gedacht aan cannabisproducten (hasj en wiet) en slaap- of kalmeringsmiddelen.

Straffen voor softdrugs

In Nederland kennen we een gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops en softdrugs. Het Openbaar Ministerie zal niet vervolgen als iemand kleine hoeveelheden cannabis (5 gram) of hennepplanten (5 stuks) bezit. Als deze hoeveelheid echter wordt overschreden, zal een strafrechtelijke reactie in veel gevallen volgen.

Het Openbaar Ministerie zal een strafeis baseren op haar eigen richtlijn. Die richtlijn treft u via deze link aan (https://wetten.overheid.nl/BWBR0041287/2018-09-01).

De rechter zal uiteindelijk kijken naar de zogenoemde LOVS-richtlijn. Op basis van deze richtlijn kunt u een indicatie van de te verwachten straf krijgen. Die richtlijn treft u via deze link aan (https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/orientatiepunten-en-afspraken-lovs.pdf).

Let op: dit zijn niet voor niets richtlijnen. Hiervan kan worden afgeweken.

Onze advocaten zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat – bij een eventuele bewezenverklaring – de straf zo laag mogelijk uitvalt. Daarbij kunnen bijvoorbeeld media-aandacht, uw persoonlijke omstandigheden of de omstandigheden waaronder een misdrijf is gepleegd een rol spelen.

Coffeeshops in Nederland

Het Nederlandse coffeeshopbeleid is in Nederland in grote mate gereguleerd. Dit betekent dat in beginsel niet strafrechtelijk zal worden opgetreden tegen coffeeshops. Om te bepalen of er wel strafrechtelijk wordt opgetreden tegen coffeeshops, gelden de AHOJGI-criteria.

A. geen affichering: dit betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de desbetreffende lokaliteit;

H. geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht mogen worden;

O. geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten;

J. geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar;

G. geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (= vijf gram). Onder ‘transactie’ wordt begrepen alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper;

I. geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, en de coffeeshop op grond van het lokale driehoeksoverleg wordt gedoogd, niet strafrechtelijk worden opgetreden. Daarbij mag de handelsvoorraad niet groter zijn dan 500 gram.

Festival advocaat

Het is algemeen bekend dat op festivals veelvuldig wordt gecontroleerd op het bezit van hard- en softdrugs. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u op een festival wordt aangehouden omdat u een aantal XTC-pillen bij u droeg.

U moet dan mogelijk voor de strafrechter verschijnen of krijgt een strafbeschikking aangeboden.

Dit kan grote gevolgen voor u hebben (bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een VOG). Het is daarom zaak vanaf moment één adequaat te reageren en niet zonder overleg met een advocaat akkoord te gaan met de strafbeschikking.