Advocaat mishandeling in Amsterdam nodig?

Gevallen van mishandeling kunnen op veel verschillende manieren plaatsvinden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van uitgaansgeweld of mishandeling in de huiselijke sfeer. Mishandeling is geregeld in de artikel 300 tot en met 306 van het Wetboek van Strafrecht. Er kan niet één definitie worden gegeven van ‘wat een mishandeling is’. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. Hier is veel rechtspraak over te vinden, die zich continu verder ontwikkelt. Onze advocaten hebben veel ervaring met mishandelingszaken en zullen u vanaf moment één met raad en daad bijstaan.

Wat is mishandeling?

Mishandeling bestaat – kort gezegd – uit het opzettelijk toebrengen van lichaamspijn of lichamelijk letsel. De Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2014:2677) heeft dit gedefinieerd als: ‘het bij een ander teweegbrengen van min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het lichaam’.

Een van de belangrijkste bepalingen ten aanzien van mishandeling is artikel 300 Sr en luidt:

1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

5. Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

Er moet een ‘causaal verband’ bestaan tussen het ontstaan van letsel, pijn of schade en het handelen van de verdachte. Met andere woorden: die letsel, pijn of schade moet een direct gevolg zijn van het handelen van de verdachte.

Het is lang niet altijd even duidelijk of er sprake is van mishandeling. Op veel vlakken kan verweer worden gevoerd en kunnen bepaalde (juridische) duidingen verschillen. Daarom is het van belang u tijdig te laten informeren door een advocaat.

Zware mishandeling

Naast ‘eenvoudige’ mishandeling, kan ook sprake zijn van zware mishandeling. Zware mishandeling is neergelegd in artikel 302 Sr en luidt:

  1. Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

De voorwaarde om van zware mishandeling te kunnen spreken, is dat er sprake is van ‘zwaar lichamelijk letsel’. Wanneer hiervan sprake is, verschilt per situatie en geval. Van zwaar lichamelijk letsel is in ieder geval sprake als iemand een ziekte oploopt waarbij geen uitzicht op volkomen genezing is (zoals het injecteren van een gedrogeerd iemand met HIV-besmet bloed, ECLI:NL:HR:2003:AE9049) of wanneer iemand voortdurend ongeschikt zal zijn om zijn beroep te kunnen uitoefenen.

Mishandeling tijdens sport- en spelsituaties

Personen die deelnemen aan een sport, gaan tot op zekere hoogte akkoord met de risico’s die de sport met zich brengt. De regels die gelden, worden mede bepaald door de spelregels die gelden voor de desbetreffende sport. Indien grenzen worden overschreden, kan onder omstandigheden sprake zijn van mishandeling.

Hiervan kan sprake zijn als bijvoorbeeld in een voetbalsituaties een flagrante overtreding wordt gemaakt. Gedacht kan worden aan het met gestrekt been trappen tegen een been van een tegenstander, waarbij het niet meer mogelijk was om de bal te spelen. Dat kan zodanig gevaarlijk gedrag opleveren, en een zodanige overtreding van de spelregels, dat niet langer sprake is van een risico dat gepaard gaat met de uitoefening van de sport.

Straffen voor mishandeling

Mishandeling wordt in beginsel gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

Indien de mishandeling de dood ten gevolge heeft, kan een maximum gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie worden opgelegd.

Voor zware mishandeling geldt een maximum gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren en/of een geldboete van de vijfde categorie. Daarbij kunnen ook strafverzwarende omstandigheden een rol spelen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de mishandeling plaatsvindt tegen een naast familielid of tegen een ambtenaar in de uitoefening van zijn beroep. De maximumstraf kan dan met 1/3 worden verhoogd.

Indien de zware mishandeling de dood ten gevolge heeft, geldt een maximum gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren en/of een geldboete van de vijfde categorie

Let op: dit zijn de maximumstraffen en hoeven niet noodzakelijkerwijs door de rechter – bij een bewezenverklaring – worden opgelegd. Sterker nog, in veel gevallen legt de rechter deze maximumstraffen niet op.

Onze advocaten zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat – bij een eventuele bewezenverklaring – de straf zo laag mogelijk uitvalt. Daarbij kunnen bijvoorbeeld media-aandacht, uw persoonlijke omstandigheden of de omstandigheden waaronder een misdrijf is gepleegd een rol spelen.