Advocaat mensensmokkelin Amsterdam nodig?

Tegenwoordig komt mensensmokkel steeds meer voor. Mensensmokkel is het opzettelijk behulpzaam zijn bij het verschaffen van toegang tot Nederland. Het behulpzaam zijn om in Nederland te komen is in beginsel geen strafbaar feit. Problematischer wordt het indien iemand wist of had moeten weten dat deze toegang wederrechtelijk was, wat bijvoorbeeld het geval is indien de persoon die naar Nederland wordt gehaald een vreemdeling is.

Vaak laten mensen zich tegen betaling van een geldbedrag vervoeren naar een ander land, waarbij de omstandigheden tijdens het vervoer schrijnend kunnen zijn. Om deze reden wordt mensensmokkel dan ook gezien als een ernstig strafbaar feit, waarvoor forse straffen kunnen worden opgelegd. Daarom is het van groot belang om direct een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Neem bij vragen contact op met ons kantoor.

Wat is mensensmokkel?

Mensensmokkel valt onder misdrijven tegen het openbaar gezag en is te vinden in artikel 197a Sr. Het belangrijkste onderdeel van de bepaling luid als volgtt:

1. Hij die een ander behulpzaam is bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door Nederland, een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft, terwijl hij weet of ernstige redenen heeft te vermoeden dat die toegang of doorreis wederrechtelijk is, wordt als schuldig aan mensensmokkel gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Hij die een ander uit winstbejag behulpzaam is bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of een staat die is toegetreden tot het in het eerste lid genoemde protocol, of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft, terwijl hij weet of ernstige redenen heeft te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk is, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Mensensmokkel is iets anders dan mensenhandel. Van mensensmokkel is sprake wanneer personen winst proberen te maken bij het wederrechtelijk verschaffen van toegang tot of verblijf in Nederland. Van mensenhandel is sprake wanneer onder dwang (of door misleiding) personen in de macht van anderen belanden. De Nederlandse wetgever vindt – gelet op het verschil in maximumstraffen – mensenhandel ernstiger dan mensensmokkel.

Illegaal transporteren

Mensensmokkel en mensenhandel worden regelmatig met elkaar verward. Bij mensensmokkel gaat het in beginsel om de zogenaamde illegale binnenkomst of het illegale uitreizen over internationale grenzen heen. Vanwege het vaak lucratieve karakter van deze smokkel, wordt hier streng tegen opgetreden.

Het Openbaar Ministerie zal in dat geval moeten aantonen dat u, indien u hiervan verdacht wordt, wist, of behoorde te weten dat u personen zonder verblijfsrecht toegang tot een land heeft verleend.

Indien u hiermee in verband wordt gebracht dan is het van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium advies te krijgen over uw rechtspositie. Met name chauffeurs en transportbedrijven lopen regelmatig een risico om misbruikt te worden voor illegale transporten. Ook kan het gebeuren dat personen vol goede bedoelingen ten onrechte in verband worden gebracht met de smokkel van migranten. Het spreekt voor zich dat u in dat geval goed en adequaat verdedigd dient te worden.

Straffen voor mensensmokkel

Volgens de strafbepaling is de maximum gevangenisstraf ten hoogste 6 jaar of een geldboete van de vijfde categorie.

Het Openbaar Ministerie zal een strafeis baseren op haar eigen richtlijn. Die richtlijn treft u via deze link aan (https://beleidsregels.om.nl/index/richtlijn-31/). Uit deze richtlijn volgt dat het Openbaar Ministerie een hogere straf zal eisen naarmate er meer mensen gesmokkeld zijn.

Let op: dit zijn niet voor niets richtlijnen. De rechter kan hiervan afwijken.

Onze advocaten zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat – bij een eventuele bewezenverklaring – de straf zo laag mogelijk uitvalt. Daarbij kunnen bijvoorbeeld media-aandacht, uw persoonlijke omstandigheden of de omstandigheden waaronder een misdrijf is gepleegd een rol spelen.