Advocaat mensenhandel in Amsterdam nodig?

Bij mensenhandel denken de meeste mensen aan uitbuiting en onvrijwillige prostitutie. Aan de zijde van het Openbaar Ministerie wordt naast deze meer traditionele vorm van mensenhandel, steeds meer aandacht besteed aan uitbuiting in arbeidsrelaties. Mede hierdoor is ons kantoor zich ook gaan specialiseren op zaken die hierop betrekking hebben.

De wetgeving op het gebied van mensenhandel is zeer complex, en kan vaak op verschillende manieren worden uitgelegd. Een goede begeleiding door een advocaat in dit soort zaken is een pure noodzaak. Mocht u hiervan verdacht worden kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel kent een complexe wettelijke bepaling. Die bepaling is artikel 273 Sr, waarvan het belangrijkste gedeelte luidt:

 1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:


  degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen;

  degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

  degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

  degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar stelt;

  degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen betaling beschikbaar te stellen dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen of zijn organen tegen betaling beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

  degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander;

  degene die opzettelijk voordeel trekt uit de verwijdering van organen van een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat diens organen onder de onder 1° bedoelde omstandigheden zijn verwijderd;

  degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde tegen betaling of de verwijdering van diens organen tegen betaling, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

  degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt dan wel beweegt hem te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde of van de verwijdering van diens organen.

 2. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, met inbegrip van bedelarij, slavernij en met slavernij te vergelijken praktijken, dienstbaarheid en uitbuiting van strafbare activiteiten.
 1. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien:

  de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde personen;

  degene ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd een persoon is die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel een ander persoon is bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt;

  de feiten, omschreven in het eerste lid, zijn voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.

Met deze bepaling wordt beoogd uitbuiting van mensen tegen te gaan. Mensenhandel is iets anders dan mensensmokkel. Van mensensmokkel is sprake wanneer personen winst proberen te maken bij het wederrechtelijk verschaffen van toegang tot of verblijf in Nederland. Van mensenhandel is sprake wanneer onder dwang (of door misleiding) personen in de macht van anderen belanden. De Nederlandse wetgever vindt – gelet op het verschil in maximumstraffen – mensenhandel ernstiger dan mensensmokkel.

Verdenking van Arbeidsuitbuiting

Voorheen had mensenhandel alleen betrekking op uitbuiting in de prostitutie. Sinds enkele jaren vindt er vanuit de opsporing een verschuiving plaats richting arbeidsuitbuiting. De wetgeving op dit gebied is vrij ingewikkeld, en binnen ons kantoor hebben wij mensenhandelzaken als een soort super specialisme ontwikkeld.

In grote lijnen komt het erop neer dat het verbod op uitbuiting is terug te brengen tot het laten werken van een persoon, of het profiteren hiervan, indien de werkzaamheden plaatsvinden buiten de kaders van wat een mondige prostituee, of mondige werknemer zou moeten dulden. Maar de grenzen zijn vaag. Wanneer is er sprake van een acceptabele liefdesrelatie, waarbij de partner als prostituee werkt? Wanneer vallen de werkzaamheden van een au-pair, of seizoenarbeider onder de werking van het Wetboek van Strafrecht?

Allemaal vragen waar wij u op een goede en professionele wijze over kunnen adviseren. Dekens Pijnenburg Strafrechtadvocaten heeft een ruime ervaring in de behandeling van dit soort complexe strafzaken.

Seksuele uitbuiting

Seksuele uitbuiting vindt vaak plaats in de prostitutiesector. Het ziet op zowel mannen als vrouwen die onder dwang werkzaam zijn als sekswerker en hierbij onvrijwillig hun diensten verrichten.

In sommige gevallen kan het overduidelijk zijn, dat er sprake is van seksuele uitbuiting. Uit onze ervaringen blijkt echter dat dit lang niet altijd het geval is. Daarmee is seksuele uitbuiting een complex juridisch fenomeen.

Onze advocaten hebben veel ervaring met mensenhandelzaken, in het bijzonder zaken waarin het verwijt wordt gemaakt dat sprake is van seksuele uitbuiting. Wordt u verdacht van mensenhandel, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken.

Straffen voor mensenhandel

De afgelopen jaren zijn de straffen voor mensenhandel – mede door verhoging van de maximumstraf door de wetgever – steeds hoger geworden.

De straf die opgelegd kan worden bij mensenhandel, varieert enorm. Het is in grote mate afhankelijk van de precieze omstandigheden waaronder mensenhandel is gepleegd. Zo kunnen jarenlange gevangenisstraffen worden opgelegd, maar is het ook mogelijk dat een minder zware straf volgt.

Het Openbaar Ministerie zal een strafeis baseren op haar eigen richtlijn. Die richtlijn treft u via deze link aan (https://beleidsregels.om.nl/index/richtlijn-1e/). Uit deze richtlijn volgt dat het Openbaar Ministerie een hogere straf zal eisen naarmate de periode van de uitbuiting langer is geweest.

Let op: dit zijn niet voor niets richtlijnen. De rechter kan hiervan afwijken.

Onze advocaten kunnen, door hun jarenlange ervaring, een realistische inschatting geven van uw procespositie. Daarbij zullen onze advocaten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat – bij een eventuele bewezenverklaring – de straf zo laag mogelijk uitvalt. Daarbij kunnen bijvoorbeeld media-aandacht, uw persoonlijke omstandigheden of de omstandigheden waaronder een misdrijf is gepleegd een rol spelen.