Advocaat herziening nodig?

Wanneer u definitief bent veroordeeld, kunt u niet meer in beroep gaan tegen de uitspraak. In sommige gevallen is het echter mogelijk om de zaak te laten heropenen. De rechter zal uw zaak dan opnieuw beoordelen. Jaarlijks worden slechts enkele tientallen herzieningsverzoeken ingediend. Een klein aantal van deze verzoeken hebben succes.

Een herzieningsverzoek kan worden ingediend bij de Hoge Raad. Dit verzoek moet worden ingediend door een advocaat. Onze advocaten hebben hier ervaring mee en kunnen u adviseren over de mogelijkheden met betrekking tot een herzieningsverzoek.

Wie kan een herzieningsverzoek indienen?

Een herzieningsverzoek kan zowel door een veroordeelde als door het Openbaar Ministerie worden ingediend. Hierna zal worden uitgelegd in welke gevallen het kansrijk kan zijn om een herzieningsverzoek in te dienen. Ook zal worden uitgelegd in welke gevallen het Openbaar Ministerie een herzieningsverzoek kan indienen.

Wanneer is een herziening mogelijk?

Een herzieningsverzoek indienen kan slechts kansrijk zijn als sprake is van één van de volgende drie gevallen:

  1. Er is sprake van een zogenoemd novum. Dit betekent – kort gezegd – dat er een nieuw feit bekend is geworden, dat ten tijde van de behandeling van de strafzaak nog niet bekend was. Dit feit moet zodanig belangrijk zijn, dat er grote twijfel is ontstaan over de of de veroordeling wel terecht is.

  2. Er zijn tegenstrijdige uitspraken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als twee mensen veroordeeld zijn voor hetzelfde misdrijf.

  3. Tot slot kan herziening worden aangevraagd wanneer het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) (LINK!) van oordeel is dat een mensenrecht is geschonden.

Herziening ten nadele

Op het moment dat een herzieningsverzoek door het Openbaar Ministerie wordt ingediend, wordt dit ook wel een ‘herziening ten nadele’ genoemd. Dit is sinds 2013 mogelijk, omdat in dat jaar de Wet herziening ten nadele in werking trad.

Een herziening ten nadele kan slechts op twee gronden worden ingediend:

  1. Er is na de einduitspraak nieuw bewijs bekend geworden op basis waarvan de rechter de verdachte, als hij dit bewijs had gekend, zou hebben veroordeeld. Dit wordt ook wel een novum Er moet hierbij wel sprake zijn van nieuw technisch of forensisch bewijs, of een bekentenis van de verdachte of medeverdachte. 
  1. Er is sprake van vals ontlastend materiaal. Ook hierbij geldt dat als de rechter op de hoogte was geweest van de valsheid van dit materiaal, hij tot een veroordeling zou zijn gekomen.

Herzieningsprocedure

Een herzieningsprocedure begint met een aanvraag die bij de Hoge Raad wordt ingediend door een advocaat. Deze aanvraag moet schriftelijk zijn, de grond vermelden waarop het verzoek is gebaseerd en moet daarnaast ondertekend zijn.

De Hoge Raad zal na ontvangst van dit verzoek beoordelen of de indiener van het verzoek ‘ontvankelijk’ is te achten, of dat het verzoek als ‘kennelijk ongegrond’ wordt afgewezen. Dit is een eerste drempel waar men overheen moet stappen.

Als de Hoge Raad oordeelt dat de verzoeker ‘ontvankelijk’ is, dan zal de procureur-generaal (onafhankelijk adviesorgaan binnen de Hoge Raad) gevraagd worden een ‘conclusie te nemen’.

Om dit te kunnen doen, zal de procureur-generaal mogelijk een nader onderzoek instellen of een advies vragen bij de ACAS (Adviescommissie Afgesloten Strafzaken). De ACAS adviseert over de wenselijkheid en de inhoud van nader onderzoek.

Op een openbare zitting zal vervolgens een advocaat zijn verzoek toelichten. De procureur-generaal zal zijn conclusie toelichten.

De Hoge Raad kan het herzieningsverzoek ‘gegrond verklaren’, waarna de zaak zal worden verwezen naar een gerechtshof dat de zaak nog niet eerder heeft behandeld. Het is ook mogelijk dat de Hoge Raad de zaak zelf af doet.