Advocaat georganiseerde criminaliteit in Amsterdam nodig?

Drugshandel en drugstransporten gaan, zeker in de visie van het Openbaar Ministerie, vaak gepaard met geweld zoals afpersing, ontvoering en zelfs liquidaties. Vaak wordt een verdachte niet alleen vervolgd voor bijvoorbeeld de invoer van drugs, maar ook voor deelname aan criminele organisatie. Naar onze mening wordt deze verdenking er soms “met de haren bij gesleept “, bij gebrek aan hard bewijs voor andere delicten, of als “extraatje“ om de zaak meer gewicht te geven. Het zal u niet verbazen dat wij dit niet accepteren, en hier tegen in het geweer komen. In hoeverre kan worden vastgesteld of iemand daadwerkelijk handelingen heeft verricht, waaruit blijkt dat hij of zij zich hieraan schuldig heeft gemaakt? Dit zijn vragen die wij voor u aan de orde zullen stellen in de rechtszaal. Het spreekt voor zich dat wij daar ruime ervaring mee hebben.

Wat is een criminele organisatie?

Volgens de wettekst gaat het om een samenwerkingsverband (organisatie of rechtspersoon) gericht op het plegen van misdrijven. Dit is vastgelegd in artikel 140 Sr:

1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3. Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.

4. Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.

De reikwijdte van de wet is hier ruim. Alle vormen van samenwerking waarbij er sprake is van criminele activiteiten kunnen hieronder vallen. De kernbegrippen hierbij zijn: structuur en duurzaamheid.

Misdaad die ad hoc tot stand komt valt hier dus niet onder, maar voor het overige kan het om allerlei activiteiten gaan, als deze basisvoorwaarden maar van toepassing zijn. Te denken valt aan drugshandel, wapenhandel, overvallen, inbraken en prostitutie.

De wetgever heeft hiernaast specifieke soorten organisaties apart strafbaar gesteld, zoals: terroristische organisaties en organisaties die zich specifiek bezighouden met drugshandel (artikel 11a Opiumwet).

In het algemeen geldt dat hiervoor een hogere straf bedreiging geldt. Het is onze taak als strafrechtadvocaten om tegenargumenten te presenteren om het bestaan van de gestelde organisatie in de rechtszaal ter discussie te stellen.

Verdenking criminele organisatie

Onder bepaalde voorwaarden gaan de politie en het Openbaar Ministerie ervan uit dat misdrijven in georganiseerd verband worden gepleegd. Men spreekt dan van een criminele organisatie. In dat geval dient het Openbaar Ministerie aan te tonen dat er sprake is van een zogenaamd duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband dat gericht is op het plegen van strafbare feiten.

Het kan zo zijn dat u hiermee in verband wordt gebracht. In dat geval is het van belang dat u op de juiste en deskundige wijze wordt geadviseerd over uw positie en proceshouding. Dient u gebruik te maken van het zwijgrecht, of dient u een voor u meest gunstige verklaring af te leggen?. Deze vragen laten zich niet in algemene zin beantwoorden, en zullen met u besproken worden, waarna wij u hierover een goed onderbouwd advies kunnen geven. Een goed georganiseerde verdediging is een bittere noodzaak.

Terrorisme

Het uitgangspunt van de wet is dat alle vormen van misdaad die een gevaar vormt voor de democratie en rechtsstaat hieronder kunnen vallen. Het gaat hierbij vanzelfsprekend om zeer ernstige verdenkingen zoals het beramen of plegen van aanslagen met burgerslachtoffers.

Minder voor de hand liggende ondersteunende activiteiten kunnen eveneens een verdenking voor deelname aan een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk opleveren.

Bekende voorbeelden hiervan zijn betalingen aan mensen die deelnemen, of deelnamen aan de gewapende strijd in Syrië. Waren deze betalingen bedoeld voor het levensonderhoud, of ter ondersteuning van organisaties die door de Nederlandse overheid als terroristisch worden bestempeld? Dit zijn vragen die regelmatig in rechtszaken aan de orde komen en waarbij de verdediging de rechter dient te voorzien van argumenten, die de zienswijze van het Openbaar Ministerie kan ontkrachten.

Er is een ontwikkeling in de rechtspraak zichtbaar om terroristische activiteiten veel ruimer uit te leggen dan de meer traditionele opvatting van aanslagen tegen de rechtsstaat.

Dierenactivisme, en het door middel van bevrijdingsacties aandacht vragen voor misstanden in bijvoorbeeld de bio-industrie of nertsfokkerij worden eveneens onder de verzamelterm terrorisme gebracht. Het spreekt voor zich dat er in dit soort zaken ruimschoots aandacht moet worden besteed aan de onderliggende rechtvaardige belangen van de personen die hiervoor aandacht vragen. In bepaalde situaties kunnen de acties gebracht worden onder het aan de kaak stellen van maatschappelijke misstanden en de vrijheid van meningsuiting. Indien u op enigerlei wijze hiermee in verband wordt gebracht, kunnen wij u van deskundige rechtsbijstand voorzien.

Straffen voor deelname aan criminele organisatie

De wetgever kent een grote diversiteit van maximale straffen voor het deelnemen aan een criminele organisatie. Voor de verdenking van de “gewone” criminele organisatie (artikel 140 Sr) geldt een strafmaximum van zes jaar en een maximale geldboete.

Wordt u echter verdacht van het oprichten of leiding geven van een organisatie, dan geldt een strafmaximum van acht jaar. Voor het deelnemen aan een terroristische organisatie kan een levenslange gevangenisstraf worden opgelegd. Deze strafmaxima zijn niet zo veel zeggend, omdat het deelnemen aan een criminele organisatie zelden wordt ten laste gelegd zonder dat er andere verwijten op de tenlastelegging staan.

Meestal is er sprake van een soort basisdelict, waarbij het Openbaar Ministerie als “extra “deze verdenking toevoegt. Het is dan ook moeilijk te zeggen welke straffen er gelden voor het deelnemen aan een criminele organisatie.

Vanuit de verdediging wordt er regelmatig naar voren gebracht dat deze verdenking er louter aan wordt toegevoegd om zaken “zwaar aan te zetten” en om een hogere strafeis te kunnen rechtvaardigen. Het is uiteindelijk aan de rechter om te beoordelen welke straf rechtvaardig is. Het is aan uw advocaat (aan ons dus) om de rechter te voorzien van argumenten om op een meest gunstige wijze berecht te worden.