Advocaat diefstal in Amsterdam nodig?

Diefstal is het meest voorkomende strafbare feit in Nederland. In 2019 werden bijna 500.000 diefstal geregistreerd. U kunt op heterdaad aangehouden worden voor diefstal, maar ook buiten heterdaad. In dat laatste geval zal de politie u waarschijnlijk thuis komen ophalen en is er mogelijk al het nodige recherchewerk verricht. 

Er kunnen behoorlijke gevangenisstraffen voor diefstal worden opgelegd, soms zelfs van jaren. Het is van belang om u zo spoedig mogelijk te laten informeren over uw rechten. Onze advocaten zullen u bijstaan tijdens verhoren, waarbij ze samen met u de meest geschikte aanpak zullen bespreken.  

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen eenvoudige diefstal (artikel 310 Sr) en gekwalificeerde diefstal (artikel 311 Sr).

Wat is eenvoudige diefstal?

Bij eenvoudige diefstal gaat het slechts om het stelen van een eigendom, zonder dat daarbij bijvoorbeeld wapens zijn gebruikt. Artikel 310 Sr luidt:

“Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Dat wegnemen van een goed moet opzettelijk gebeuren. Met wegnemen wordt, volgens de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2019:676), het ‘verschaffen van feitelijke heerschappij’ bedoeld.

Wat is gekwalificeerde diefstal?

Bij gekwalificeerde diefstal is er sprake van omstandigheden die de diefstal ernstiger en/of gevaarlijker maken. Daarbij kan worden gedacht aan diefstal die de nachtrust heeft verstoord, diefstal met braak of diefstal door twee of meer personen. Artikel 311 Sr luidt:

 

“1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:

diefstal van vee uit de weide;

diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, watersnood, schipbreuk, stranding, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood;

diefstal in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt;

diefstal door twee of meer verenigde personen;

diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, of door listige kunstgrepen, of door een samenweefsel van verdichtsels;

Diefstal met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken.


2.
Indien de onder 3° omschreven diefstal vergezeld gaat van een der in onder 4° en 5° vermelde omstandigheden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.”

 

Wat is verduistering?

Verduistering is het wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat degene reeds in zijn bezit heeft. De verduisteringsbepaling is te vinden in artikel 321 Sr en luidt:

“Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeëigent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Van verduistering kan bijvoorbeeld sprake zijn als een medewerker van een supermarkt de geldcassette, die deze persoon beheert, leegplundert.

Wat is heling?

Met een plofkraak wordt bedoeld het plegen van een ramkraak, gepleegd door een of meerdere daders. Daarbij gaat het om een diefstal, waarbij gebruik gemaakt wordt van een ramauto of een explosief om toegang te verschaffen tot bijvoorbeeld een winkel of geldautomaat. 

De afgelopen jaren komen plofkraken voornamelijk in het nieuws door het opblazen van geldautomaten. Dit gebeurt vaak met zware explosieven, waardoor de hele buurt wordt opgeschrikt. De schade is vaak groot, door bijvoorbeeld brand- en instortingsgevaar. 

Er worden vaak jarenlange gevangenisstraffen opgelegd aan personen die een plofkraak hebben gepleegd. Uitgebreide justitiële onderzoeken gaan vaak vooraf aan de behandeling van de zaak ter zitting. Onze advocaten proberen voor u het best mogelijke resultaat te behalen, ook al betekent dit dat de zaak bijvoorbeeld vertraging oploopt doordat verzoeken worden gedaan om contra-expertises. 

De afgelopen jaren hebben onze advocaten diverse plofkraakzaken tot een succesvol einde weten te brengen. Wordt u verdacht van het plegen van een plofkraak, neem dan contact op met ons kantoor om de mogelijkheden te bespreken. 

Plofkraak advocaat

Van heling  is sprake als iemand iets koopt terwijl hij wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat wat hij koopt van een misdrijf afkomstig is. Er zijn drie soorten heling te onderscheiden: opzetheling, schuldheling en gewoonteheling. 

Van opzetheling (art. 416 Sr) is sprake als iemand wist dat het goed afkomstig was uit een misdrijf.

Gewoonteheling (art. 417 Sr) is een strafverzwarende variant, waarvan sprake is als iemand zich gedurende langere tijd heeft schuldig gemaakt aan het helen van goederen. 

Bij schuldheling (art. 417 bis Sr) moet worden aangetoond dat iemand redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het goed afkomstig was uit een misdrijf.

Het is lang niet altijd even duidelijk of iemand zich daadwerkelijk heeft schuldig gemaakt aan (één van deze vormen van) heling. Onze advocaten adviseren u over uw procespositie en bepalen samen met u welke strategie het meest gunstig voor u is. 

Straffen voor diefstal

De straffen voor diefstal kunnen erg variëren. De richtlijnen van het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak bieden aanknopingspunten voor respectievelijk de straf die het Openbaar Ministerie zal eisen en de straf die de rechter – als tot een bewezenverklaring wordt gekomen – zal opleggen.

Het Openbaar Ministerie heeft richtlijnen voor (winkel)diefstal en verduistering al dan niet met geweld (https://beleidsregels.om.nl/index/richtlijn-32/) en diefstal van voertuigen (https://beleidsregels.om.nl/index/richtlijn-33/).

De rechter zal uiteindelijk kijken naar de zogenoemde LOVS-richtlijn. Op basis van deze richtlijn kunt u een indicatie van de te verwachten straf krijgen. Die richtlijn treft u via deze link aan (https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/orientatiepunten-en-afspraken-lovs.pdf).

Let op: dit zijn niet voor niets richtlijnen. Hiervan kan worden afgeweken.

Onze advocaten zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat – bij een eventuele bewezenverklaring – de straf zo laag mogelijk uitvalt. Daarbij kunnen bijvoorbeeld media-aandacht, uw persoonlijke omstandigheden of de omstandigheden waaronder een misdrijf is gepleegd een rol spelen.