Advocaat cybercrime in Amsterdam nodig?

De tijd dat de politie een crimescene alleen maar kon afbakenen met een lintje, ligt ver achter ons. Criminaliteit dringt niet alleen via de voor of achterdeur binnen, maar steeds meer via internet of andere geautomatiseerde systemen. Als advocaten volgen wij niet alleen deze ontwikkeling, maar anticiperen hier ook op, door ons te wapenen tegen de mogelijkheden die de politie en het Openbaar Ministerie heeft bij het inzetten van dwangmiddelen tegen onze cliënten. Wanneer is de inzet van deze dwangmiddelen geoorloofd, en in hoeverre kan worden vastgesteld dat onze cliënten strafbare feiten hebben gepleegd? Met name als het gaat om criminaliteit via het dark web hebben wij kennis en ervaring om u hierin bij te staan.

Wat is cybercrime?

Cybercrime wordt vaak ook wel computercriminaliteit genoemd. Het zijn misdrijven die gepleegd worden met een computer.

In het Wetboek van Strafrecht zijn diverse wetsartikelen te vinden die zien op cybercrime. In artikel 138ab Sr wordt bijvoorbeeld computervredebreuk strafbaar gesteld. Enkele voorbeelden van vormen van cybercrime die (inmiddels) in het Wetboek van Strafrecht zijn opgenomen zijn:

  • Het veroorzaken van een stoornis in het systeem (artikel 161sexies en 161septies Sr);
  • Vernieling van gegevens (artikel 350a en 350b Sr);
  • Het aftappen en/of opnemen van gegevens (artikel 139c Sr);
  • Het plaatsen van afluisterapparatuur (art. 139d Sr).

Daarnaast kan bij cybercrime ook worden gedacht aan kinderpornografie en grooming.

Wat is hacken (computervredebreuk)?

Hacken wordt steeds meer gedaan. In juridische termen wordt ook wel gesproken van computervredebreuk. Dit is vastgelegd in artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht en luidt:

“1.

“Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven:

a.

door het doorbreken van een beveiliging,

b.

door een technische ingreep,

c.

met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of

d.

door het aannemen van een valse hoedanigheid.

2.

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk, indien de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, aftapt of opneemt.

3.

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk gepleegd door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk, indien de dader vervolgens

a.

met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen gebruik maakt van verwerkingscapaciteit van een geautomatiseerd werk;

b.

door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is binnengedrongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd werk van een derde.”

 

Met hacken/computervredebreuk wordt dus gedoeld op het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk of een deel daarvan.

Hacken hoeft niet altijd strafbaar te zijn. Soms hebben mensen zelfs een advocaat nodig nadat zij ethisch hebben gehackt (white hat hacking). Ethische hackers zoeken kwetsbaarheden in netwerken met als doel deze bij de netwerkbeheerders te melden.

Hacken kan alleen strafbaar zijn op het moment dat het wederrechtelijk is. Die wederrechtelijkheid is lang niet altijd even duidelijk. Onze advocaten kunnen u hierover adviseren.

Phishing

Phishing is geen strafrechtelijk begrip. In het strafrecht wordt ook wel gesproken van oplichting (artikel 326 Wetboek van Strafrecht) en valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht).

Bij fishing wordt ‘gevist’ naar persoonlijke gegevens van mensen, bijvoorbeeld bij een financiële instelling. Die gegevens worden vaak vrijwillig afgestaan en vervolgens gebruikt om bijvoorbeeld telefoonabonnementen mee af te sluiten.

Om te kunnen spreken van phishing moet iemand zichzelf of een ander wel wederrechtelijk hebben bevoordeeld. Dit kan bijvoorbeeld door het aannemen van een valse naam of hoedanigheid. Daar is lang niet altijd sprake van. Het is daarom van belang een gespecialiseerde strafrechtadvocaat naar uw zaak te laten kijken.

Dark Web

Steeds meer strafzaken worden in verband gebracht met het Dark Web. Het bezoeken van het Dark Web is niet per definitie strafbaar. Veel dingen die gebeuren op het Dark Web zijn echter wel strafbaar. Je kunt dan denken aan het (ver)kopen van drugs of het downloaden van kinderporno.

Mogelijk wordt u uitgenodigd voor een verhoor bij de politie, nadat u actief bent geweest op het Dark Web. Doordat een groot deel van de handelingen plaatsvindt op het Dark Web, is het vaak voor het Openbaar Ministerie lastig om aan te tonen wat iemand precies zou hebben misdaan.

Onze strafrechtadvocaten kunnen u helpen indien u bijvoorbeeld uitgenodigd wordt voor een verhoor, nadat u wel of niet actief bent geweest op het Dark Web.

Illegaal downloaden

Het komt geregeld voor dat wordt gezegd dat het illegaal downloaden, van bijvoorbeeld films of muziek, strafbaar is. Dat is niet waar.

Ons Wetboek van Strafrecht kent geen wettelijke bepalingen die het illegaal downloaden strafbaar stellen. Daardoor kun je dus ook niet strafrechtelijk vervolgd worden voor illegaal downloaden van bijvoorbeeld muziek of films.

Illegaal downloaden levert weliswaar een schending van het auteursrecht op, maar dit wordt gehandhaafd via het civiele recht. De eigenaar van het auteursrechtelijk beschermd materiaal kan een schadevergoeding eisen indien het materiaal illegaal is gedownload.

Straf voor cybercrime en hacken

Een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar kan worden opgelegd indien een geautomatiseerd werk wordt binnengedrongen. Een hogere gevangenisstraf kan worden opgelegd wanneer de gegevens voor zichzelf of een ander worden overgenomen, afgetapt of opgenomen. Denk dan bijvoorbeeld aan het overnemen van een server. In dat geval kan een maximum gevangenisstraf van vier jaar worden opgelegd.

Dit zijn echter de maximumstraffen voor hacken. Mogelijk is er onvoldoende bewijs om u te kunnen veroordelen voor hacken. De straf hangt erg af van de omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd. Een advocaat speelt hierin een belangrijke rol.

Het Openbaar Ministerie zal een strafeis baseren op haar eigen richtlijn. Die richtlijn treft u via deze link aan (https://beleidsregels.om.nl/index/richtlijn-8). In sommige gevallen van cybercrime zal het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen eisen.

Let op: dit is niet voor niets een richtlijn. De rechter kan – en zal in veel gevallen – hiervan afwijken.

Onze advocaten zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat – bij een eventuele bewezenverklaring – de straf zo laag mogelijk uitvalt. Daarbij kunnen bijvoorbeeld media-aandacht, uw persoonlijke omstandigheden of de omstandigheden waaronder een misdrijf is gepleegd een rol spelen.