Beslag advocaat nodig?

Op het moment dat justitie uw goederen in beslag neemt, heeft dit vaak grote impact. Zo is het goed denkbaar dat uw auto in beslag wordt genomen (waardoor u niet meer naar uw werk kunt). Of uw geld (waardoor u in financiële moeilijkheden kunt komen). Of uw telefoons (waardoor u moeilijker te bereiken bent). We worden met enige regelmaat benaderd met de vraag of actie ondernomen kan worden om in beslag genomen spullen terug te krijgen. Onze advocaten kunnen u helpen bij het terugkrijgen van de inbeslaggenomen goederen.

Waarop kan beslag worden gelegd?

Er zijn twee soorten beslag te onderscheiden: klassiek beslag (art. 94 Sv) en conservatoir beslag (art. 94a Sv).

Beslag kan bijvoorbeeld worden gelegd op:

 • Banktegoeden;
 • Registergoederen, zoals huizen, kantoorpanden, grond of geregistreerde schepen;
 • Roerende zaken, zoals auto’s, machines, maar ook de inboedel van uw huis.

Klassiek beslag (art. 94 Sv)

In artikel 94 Sv is het klassiek beslag neergelegd. Dit artikel luidt:

“1. Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, aan te tonen.

2. Voorts zijn vatbaar voor inbeslagneming alle voorwerpen welker verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen.

3. Van de inbeslagneming van een voorwerp wordt, ook in geval de bevoegdheid tot inbeslagneming toekomt aan de rechter-commissaris of de officier van justitie, door de opsporingsambtenaar een kennisgeving van inbeslagneming opgemaakt. Zoveel mogelijk wordt aan degene bij wie een voorwerp is inbeslaggenomen, een bewijs van ontvangst afgegeven. De opsporingsambtenaar stelt de kennisgeving zo spoedig mogelijk in handen van de hulpofficier van justitie teneinde te doen beoordelen of het beslag moet worden gehandhaafd.”

Bij dit beslag staat de waarheidsvinding centraal. Dit beslag kan ook worden gelegd om wederrechtelijk verkregen voordeel te bewijzen of op goederen waarvan waarschijnlijk is dat verbeurd worden verklaard of onttrokken worden aan het verkeer (zoals bijvoorbeeld vuurwapens).

Conservatoir beslag (art. 94a Sv)

Conservatoir beslag is neergelegd in artikel 94a Sv en luidt:

“1. In geval van verdenking van een misdrijf, waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, kunnen voorwerpen in beslag genomen worden tot bewaring van het recht tot verhaal voor een ter zake van dat misdrijf op te leggen geldboete.

2. In geval van verdenking van of veroordeling wegens een misdrijf, waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, kunnen voorwerpen in beslag genomen worden tot bewaring van het recht tot verhaal voor een naar aanleiding van dat misdrijf op te leggen verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

3. In geval van verdenking van een misdrijf, waarvoor een geldboete van de vierde categorie kan worden opgelegd, kunnen voorwerpen in beslag genomen worden tot bewaring van het recht tot verhaal voor een ter zake van dat misdrijf op te leggen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht.

4. Voorwerpen die toebehoren aan een ander dan degene aan wie, in het in het eerste lid bedoelde geval, de geldboete kan worden opgelegd of degene aan wie, in het in het tweede lid bedoelde geval, het wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden ontnomen, of degene aan wie, in het in het derde lid bedoelde geval, de maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht kan worden opgelegd, kunnen in beslag worden genomen indien voldoende aanwijzingen bestaan dat deze voorwerpen geheel of ten dele aan die ander zijn gaan toebehoren met het kennelijke doel de uitwinning van voorwerpen te bemoeilijken of te verhinderen, en die ander dit wist of redelijkerwijze kon vermoeden.

5. In het geval, bedoeld in het vierde lid, kunnen tevens andere aan de betrokken persoon toebehorende voorwerpen in beslag worden genomen, tot ten hoogste de waarde van de in het vierde lid bedoelde voorwerpen.

6. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.”

Dit beslag kan worden gelegd als er een verdenking is van een misdrijf waarvoor een hoge geldboete mogelijk is. Door dit conservatoir beslag kan op een later moment met een geldboete of een ontnemingsmaatregel worden zeker gesteld.

Klaagschrift tegen beslag (art. 552a Sv)

Op het moment dat beslag wordt gelegd, kan daartegen een klaagschrift worden ingediend. Hiermee moet niet te lang worden gewacht, omdat het Openbaar Ministerie met regelmaat over gaat tot het verkopen van bijvoorbeeld uw auto. Na het indienen van het klaagschrift, zal het Openbaar Ministerie worden gevraagd hierover een standpunt in te nemen. Vervolgens zal de zaak ter zitting worden behandeld. De rechter gaat hierbij beoordelen of het belang van strafvordering zich tegen teruggave verzet. In veel gevallen weten onze advocaten een dergelijk beslag opgeheven te krijgen, waardoor u bijvoorbeeld weer over uw auto of geld kunt beschikken. Indien er beslag ligt op een (of meer) goed(eren), dan kunnen onze advocaten u adviseren over de haalbaarheid van het indienen van een klaagschrift.

Beoordeling klaagschrift

De rechter zal bij een beklag tegen klassiek beslag (art. 94 Sv) toetsen:

 1. Of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert;
 2. Zo nee, volgt teruggave van het inbeslaggenomen goed. Tenzij een derde rechthebbende is van het goed.

Van het onder 1 genoemde ‘belang van strafvordering’ is sprake als bijvoorbeeld sprake is van een voorwerp:

 • dat kan dienen om de waarheid aan de dag te brengen;
 • dat wederrechtelijk verkregen voordeel kan aantonen;
 • waarbij de rechter niet hoogst onwaarschijnlijk zal oordelen dat het onttrokken wordt aan het verkeer of verbeurd zal worden verklaard.

De rechter zal bij een beklag tegen conservatoir beslag (art. 94a Sv) toetsen:

 1. Of er een verdenking bestaat van een misdrijf waarvoor een geldboete van de vierde of vijfde categorie kan worden opgelegd;
 2. Of het hoogst onwaarschijnlijk is dat de rechter op een later moment een schadevergoedingsmaatregel. geldboete of een bedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen;
 3. Indien het klaagschrift is ingediend door iemand anders dan de verdachte, of deze persoon kan worden aangemerkt als rechthebbende van het voorwerp.