Advocaat afpersing in Amsterdam nodig?

Bij afpersing wordt een slachtoffer met geweld of onder bedreiging van geweld gedwongen goederen af te staan. Dit lijkt erg op diefstal met geweld, maar verschilt hiervan terdege. Bij afpersing gaat het niet om het wegnemen van het goed, maar staat de handeling waar het slachtoffer tot gedwongen wordt door middel van dwang, geweld of bedreiging centraal.

Er zijn verschillende vormen van afpersing mogelijk, zoals het afpersen van geld door iemand te bedreigen. Tegenwoordig is er ook steeds vaker sprake van online afpersing, waarbij bijvoorbeeld gevoelig informatie wordt gebruikt om iemand geld afhandig te maken.

Doordat afpersing zo gevarieerd kan zijn, is het van belang om een gespecialiseerde advocaat te consulteren. Heeft u hierover vragen, neem dan (vrijblijvend) contact op met ons kantoor.

Wat is afpersing?

Met afpersing wordt gedoeld op de situatie waarin een dader van een misdrijf de goederen niet wegneemt van een slachtoffer, maar waarin het slachtoffer deze goederen doet afgeven, omdat geweld wordt gebruikt of iemand wordt bedreigd. Het is strafbaar gesteld in artikel 317 Sr en luidt:

“1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die de dwang, bedoeld in het eerste lid, uitoefent door de bedreiging dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, onbruikbaar of ontoegankelijk zullen worden gemaakt of zullen worden gewist.”

Van afpersing kan bijvoorbeeld sprake zijn als iemand gedwongen word geld te betalen, waarbij wordt gedreigd met het openbaar maken van bijvoorbeeld privéfoto’s, en dat gedreigd wordt met geweld.

Afpersingszaken kunnen vaak ingewikkeld zijn, omdat dwang niet zonder meer komt vast te staan. Onze advocaten kunnen u adviseren over uw procespositie en samen met u een strategie bepalen.  

Wat is afdreiging (chantage)?

Afdreiging wordt in het dagelijks woordgebruik ook wel ‘chantage’ genoemd. Het verschil tussen afpersing en afdreiging is dat bij afdreiging sprake moet zijn van dwang die bestaat uit smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim. En dus niet – zoals bij afpersing – dwang die bestaat uit geweld of bedreiging. Afdreiging is strafbaar gesteld in artikel 318 Sr en luidt:

“1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

3. Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.”

Uit lid 3 volgt dat het een klachtdelict betreft. Dit betekent dat voor dit misdrijf pas vervolgd kan worden op het moment dat een klacht is ingediend door degene die is ‘afgedreigd’.

Straffen voor afpersing

De straffen voor afpersing en afdreiging lopen erg uiteen. Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval of bijvoorbeeld een geldboete of een gevangenisstraf wordt opgelegd. In de praktijk komt het voor dat gevangenisstraffen worden opgelegd voor deze strafbare feiten.

Onze advocaten zullen er alles aan doen om uw zaak tot een zo goed mogelijk einde te brengen.